ติวกฎหมายอาจารย์สุชาติ

สำนักติวที่มีสถิติของผู้สอบได้สูงที่สุดในประเทศ


ผลงานการติว

สถิติผลงานการติวที่ผ่านมา
ตารางผลการติว

ปี อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา รวม
สนามเล็ก-จิ๋ว สนามใหญ่ สนามเล็ก-จิ๋ว สนามใหญ่
2557-2551 65 80 63 42 250
2550 10 10
2549 7 7

รายชื่อผู้เข้าอบรมแนะนำกฏหมายกับ อ.สุชาติ ที่สอบได้อัยการผู้ช่วย

ปี พ.ศ. 2551 (สนามใหญ่ 42 คน)

1 นายปฏิการณ์ ทองโคตร ขอนแก่น
2 นางสาวจตุพร โค้วคาศัย นนทบุรี
3 นายปภังการ สุขแก้ว กรุงเทพมหานคร
4 นางลักขณา อินทราเวียง พระนครศรีอยุธยา
5 นางสาวศิรินทิพย์ ไทพาณิชย์ กำแพงเพชร
6 นางสาวมานิกา สุริยมานพ นนทบุรี
7 นายสุพจน์ คงธนโฆษิตกุล กรุงเทพมหานคร
8 นางสาวกัญญาณัฐ บางพาน กรุงเทพมหานคร
9 นายเอนกพงษ์ สุจิตตกุล กาฬสินธุ์
10 นายสมจิตร ศรีเจริญ นครราชสีมา
11 นางสาวตีรณันต์ ดุริยะสาย กรุงเทพมหานคร
12 นายธนพณ โฉมฉาย กรุงเทพมหานคร
13 นางเกรียงศักดิ์ สิงห์คำ กรุงเทพมหานคร
14 นางสาวโชติชนิต เครือจันทร์ กรุงเทพมหานคร
15 นายวิชิต ฤทธินันท์กิจ ระยอง
16 นางฐปชนก พรหมภิบาล กรุงเทพมหานคร
17 นายกมล เหลืองสะอาด นครราชสีมา
18 นางสาวจุรีรัตน์ ประยูรฉัตรพันธุ์ กรุงเทพมหานคร
19 นายศิระ โพตรานุภาพ กรุงเทพมหานคร
20 นางสาววัฒนา ออประเสริฐ นครราชสีมา
21 นายสุนทร แก้วประเสริฐศรี กรุงเทพมหานคร
22 นางสาวนภารัตน์ กิมทรง กรุงเทพมหานคร
23 นายสุธี กิติทัศนาสรชัย กรุงเทพมหานคร
24 นายรัฐธรรมนูญ เพชรมณี กรุงเทพมหานคร
25 นางสาวอุทัยวรรณ สถานานนท์ กรุงเทพมหานคร
26 นางสาวชมัยณัช ทองแย้ม นนทบุรี
27 นางสาวธันยนันท์ ชูประเสริฐโชค กรุงเทพมหานคร
28 นายพรหมมาศ อุกะโชติ กรุงเทพมหานคร
29 นางสาววิภาพร พารักษา กรุงเทพมหานคร
30 นางสาวทิพย์วรรณ ประสิทธิ์ล้ำคำ กรุงเทพมหานคร
31 นางสาวกันยารัตน์ รัตนสิทธิ์ นครปฐม
32 นายเจษฎา ทองแย้ม กรุงเทพมหานคร
33 ร.ต.อ. เที่ยงธรรม แก้วรักษา กรุงเทพมหานคร
34 นายอานนท์ พลสงคราม ชลบุรี
35 นายชัยชาญ ยมจินดา กรุงเทพมหานคร
36 นางชุติกาญจน์ นพคุณ ปทุมธานี
37 นายบุญชนะ วิชญางกูร ปทุมธานี
38 นางเกียรติศักดิ์ ภมรไมตรี กรุงเทพมหานคร
39 นายณัฐพล จิรกอบสกุล กรุงเทพมหานคร
40 นายนัฐนันทน์ คล้ายเมืองปัก นครราชสีมา
41 นางสาวสุธารัตน์ กิจผดุง กรุงเทพมหานคร
42 นายวรพนธ์ หิรัญรัตนา กรุงเทพมหานคร

ปี 2553 (สนามเล็ก 13 คน)

1. นายมนต์ชัย  เพ็งคล้าย   กรุงเทพมหานคร

2. นางสาวศศินา  เงยวิจิตร  กรุงเทพมหานคร

3. นางสาวนีรนุช  อันทวงษา  กรุงเทพมหานคร

4. นายนพปฎล  ศุภมงคลพร  กรุงเทพมหานคร

5. นางสาวพิลาสินี  โยงสมบัติ  กรุงเทพมหานคร

ุ6. นายกิตติโชค  ทัพวงศ์  ปทุมธานี

ึ7. นางสาวสมฤทัย  พรหมเกื้อ  พัทลุง

8. นางสาวเพ็ญนิภา  ชุมทอง  กรุงเทพมหานคร

9. นางสาวสุฤดี  มณีรัตน์  นนทบุรี

10. นางสาวสุจิตรา  พรหมเกิด  กรุงเทพมหานคร

11. นายพูนกิตติ  บุญโชคช่วย  กรุงเทพมหานคร

12. นางณัฐนันท์  โชคเจริญทรัพย์  นนทบุรี

13. นางสาวพิฐชญาณ์  จึงพรพงษ์เกษม  กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2555  (สนามจิ๋ว 12 คนและสนามใหญ่ 17 คน)

1. นางสาวภัทรวดี  ไวยภาษ  กรุงเทพมหานคร

2. นายณัฐ  ศุทธิชัยนิมิต  กรุงเทพมหานคร

3. นางสาวอารยา  ธีรการุณวงศ์  กรุงเพทหานคร

4. นางสาวไรวดา  ทองรอด  กรุงเทพมหานคร

5. นางสาวกิตติยาภรณ์  วงษ์ทองเหลือ  กรุงเทพมหานคร

6. นางสาวไพลิน  ลีลานิภาวรรณ  กรุงเทพมหานคร

7. นางสาววิศรัณยา  สุภัครพงษ์กุล  กรุงเทพมหานคร

8. นายกุลชัย  ทองลงยา  กรุงเทพมหานคร

9. นางสาวนาถสิริ  เปรมประเสริฐ  กรุงเทพมหานคร

10. นางสาวพชรกาญจน์  เกษมชัยนันท์  กรุงเทพมหานคร

11. นางสาวชยาภา  วงศ์สวัสดิ์  กรุงเทพมหานคร

12. นางสาวสุธินี  อารีเจริญเลิศ  กรุงเทพมหานคร

13. นายกฤษฎา  กนกวัฒนยศ  กรุงเทพมหานคร

14. นายเนติ  กิจโกศล  กรุงเทพมหานคร

15. นางสาวนนทวรรณ  ปรียาวงศากุล  กรุงเทพมหานคร

16. นายพนรัตน์  บุญรอด  กรุงเทพมหานคร

17. นายณัฏฐ์นันท์  โภคาชัยพัฒน์  กรุงเทพมหานคร

18. ว่าที่พันตำรวจตรี ธรรมปพนธ์  วงศ์ชนะภัยพาล  กรุงเทพมหานคร

19. นายสุวิทย์  ครุครรชิต  สุราษฎร์ธานี

20. นางสาวสิริรัฐ  สร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร

21. นางสาวศิวพร  ปทุมารักษ์  กรุงเทพมหานคร

22. นางสาวศุภวา  จมะวัตร  กรุงเทพมหานคร

23. นางสาวณัฏฐ์กนก  เหลืองพฤกษชาติ  กรุงเทพมหานคร

24. นายวิชิต  อุ่นแดง  กรุงเทพมหานคร

25. นายสถาพร  นิภาวงศ์  กรุงเทพมหานคร

26. นายณัฐวุฒิ  วงศ์เนียม  กรุงเทพมหานคร

27. นายปราการ  สังขอินทรี  นนทบุรี

ปี พ.ศ. 2556 (สนามใหญ่ 21 คน)

1. นางสาวจารุวรรณ  หงษ์โต  กรุงเทพมหานคร

2. นางสาวพชรกรองกาญจน์  สืบหิรัญ กาญจนบุรี

3. นายณัฏฐเนศ  ปรัญชัยจิรากุล  สระบุรี

4. นางสาวนนชปวร  สุวรรณกุล  นนทบุรี

5. นางสาวซันมา  สมาเด็ะ  ชลบุรี

6. นางสาวอรดี  ลีวรวัฒน์  นนทบุรี

7. นางสาวชุติมา  ธรรมฤาชุ  กรุงเทพมหานคร

8. นายพณิชพงศ์  พลับผล  กรุงเทพมหานคร

9. นายศุภเศรษฐ์  คงแข็ง  กรุงเทพมหานคร

10. นางสาวรมณัย  ไชยโกมินทร์  กรุงเทพมหานคร

11. นางสาวคุณิตา  อัญชนานันท์  กรุงเทพมหานคร

12. นายปิยะ  ตราชูธรรม  กรุงเทพมหานคร

13. นายวิชฌุกร  ไพรศรี  กรุงเทพมหานคร

14. นางสาวกันยาลักษณ์  อัศวินอานันท์  กรุงเทพมหานคร

15. นายจิรกิตต์  คงสม  พัทลุง

16. นางสาวนพมาศ  เหมเวช  กรุงเทพมหานคร

17. นางสาววีราภรณ์  ตั้งภักดี  กรุงเทพมหานคร

18. นางสาวพรรษมน  สิริกุลพัฒนสาร  อำนาจเจริญ

19. นางสาวมินตา  ศัลยพงศ์  กำแพงเพชร

20. นายนราธิป  เพ็ชรบุรี  ชลบุรี

21.  นายอานพ  สินธพานนท์  กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2557 (สนามเล็ก 40 คน)   

 1. นางบุษกร  แช่มโสภา  เชียงใหม่
 2. นายนภณัฐ  จุลนิติ์  กรุงเทพมหานคร
 3. นางสาวนิรมล  จันทรคามิ  ชลบุรี
 4. นางสาวอภิชญา  บุญกระพือ  กรุงเทพมหานคร
 5. นายอำนาจ  ศรีสว่าง  กรุงเทพมหานคร
 6. นางละออง  กุหลาบขาว  ยโสธร
 7. นายอดิศร  เปลี่ยนจิตรดี  กรุงเทพมหานคร
 8. นายกฤชพล  คมสัตย์ธรรม  กรุงเทพมหานคร
 9. นางสาวพัทธมน  อนันต์ศฤงคาร  กรุงเทพมหานคร
 10. นางสาวปัทมาวดี  สายแก้ว  สุรินทร์
 11. นายวิชาญ  มนูญปิจุ  กรุงเทพมหานคร
 12. นางสาวปาจรีย์  สิงห์สุวรรณ  ปราจีนบุรี
 13. นายพงศ์จักร  สร้อยสุวรรณ  นครราชสีมา
 14. นางสาววัชราภรณ์  วัชรรัตนพล  นนทบุรี
 15. สุทธิสักก์  สารี  กรุงเทพมหานคร
 16. นางสาวสุชลิตา  รำจวนจร  กรุงเทพมหานคร
 17. นายปวรรษ  กมลเสรีรัตน์  กรุงเทพมหานคร
 18. นางสาวอรนาถ  สีประจิม  กรุงเทพมหานคร
 19. นางสาวอารียา  ถาวรประดิษฐ์  กาญจนบุรี
 20. นางสาวเมริกา  เหลืองอมรเลิศ  กรุงเทพมหานคร
 21. นายกฤษฎา  ศิริปักมานนท์  กรุงเทพมหานคร
 22. นางสาวศรัญญา  บุญมี  ขอนแก่น
 23. นางสาวพรหมภัสสร  โรจน์จิรโฆษิต  กรุงเทพมหานคร
 24. นางสาวณัฐนารถ  กอบกิจพานิชผล  กรุงเทพมหานคร
 25. นางสาวณัฐวดี  ณัฐวุฒิ  กรุงเทพมหานคร
 26. นางสาวพัชยา  ทองปลอด  สุราษฎร์ธานี
 27. นายสุธี  ศิริภานุมาศ  กรุงเทพมหานคร
 28. นางสาวอุมาภรณ์  ศรีสุทธิ์  กรุงเทพมหานคร
 29. นางสาวเมธาวี  คงพิกุล  กรุงเทพมหานคร
 30. นายเคียงชน  อำนวยสิทธิ์  นนทบุรี
 31. นางสาวเสฏฐา  เธียรพิรากุล  กรุงเทพมหานคร
 32. นางสาวกฤติมา  ธรรมรักษ์  นนทบุรี
 33. นายอิธิพงศ์  กาญจนมุสิทธิ์  สุราษฎร์ธานี
 34. นางสาววันรพี  นันทวศิน  นครราชสีมา
 35. นางวิมลศิริ  ปรังพันธ์  กรุงเทพมหานคร
 36. นายจิรทีปต์  โรจนรัตนางกูร  เชียงใหม่
 37. นายภัทร์  ชวนานนท์  นนทบุรี
 38. นางสาวภคินี  ก่อคุณากร  กรุงเทพมหานคร
 39. นางสาวชญานันทน์  ล้อมณีนพรัตน์  กรุงเทพมหานคร
 40. นางสาวสิรพิชญ์  สินมา  กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้เข้าอบรมแนะนำกฏหมายกับ อ.สุชาติ ที่สอบได้ผู้ช่วยผู้พิพากษา

ปี พ.ศ. 2557 (สนามใหญ่ 15 คน สนามเล็ก 20 คน)

1. นางสาวณัฐพร  นครอินทร์  กรุงเทพมหานคร  (สอบได้ที่ 1 สนามใหญ่)

2. นางสาววรางคณา  ยวนังกูร  กรุงเทพมหานคร

3. นางสาววรรณวิสาข์  สุทธิวารี  กรุงเทพมหานคร

4. นายภาณุพันธ์  รักวงษ์  กรุงเทพมหานคร

5. นางสาวอนุธิดา  นรมาตย์  กรุงเทพมหานคร

6. นายนิธิโรจน์  ประภารักษ์วรากูล  กรุงเทพมหานคร

7. นางสาวมินตรา  บัวทอง  กรุงเทพมหานคร

8. นางสาวนิรมล  จันทรคามิ  ชลบุรี

9. นางสาวกมลลักษณ์  หาญประสิทธิ์คำ  บุรีรัมย์

10. นางสาวณัฏฐกมล  ตรงจิตซื่อสกุล  กรุงเทพมหานคร

11. นางสาวภัทรียา  เทพขจร  ปทุมธานี

12. นายทศพล  พิทักษ์เนตินัย  กรุงเทพมหานคร

13. นายกฤษณพงศ์  ชาญวิรวงศ์  กรุงเทพมหานคร

14. พ.ต.ท. สุรพันธ์  สุวรรณประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร

15. นางสาวอภิรดี  สุธาสันติรักษ์  สุพรรณบุรี

16. นายสุธี  ศิริภานุมาศ  กรุงเทพมหานคร (สอบได้ที่ 1 สนามเล็ก)

17. นางสาวอรวดี  ลีวรรัตน์  นนทบุรี

18. นางสาวภคินี  ก่อคุณากร  กรุงเทพมหานคร

19. นายกฤชพล  คมสัตย์ธรรม  กรุงเทพมหานคร

20. นายธีรพงศ์  กิจชัยนุกูล  นนทบุรี

21. นางสาวบทม์รัตน์  ธำรงเวียงผึ้ง  กรุงเทพมหานคร

22. นางสาวณัฐกฤตา  อุชชิน  กรุงเทพมหานคร

23. นายปวรรษ  กมลเสรีรัตน์  กรุงเทพมหานคร

24. นายเอกวัฒณ์  สุริยะวิจิตรวงศ์  กรุงเทพมหานคร

25. นางสาวหรรษา  สุขาภิวัฒน์  กรุงเทพมหานคร

26. นางสาวศิริกุล  งามพรสุขสวัสดิ์  กรุงเทพมหานคร

27. นางสาวนัชชา  เวทย์วิไล  กรุงเทพมหานคร

28. นางสาวดวงสมณฑ์  รอดประชา  กรุงเทพมหานคร

29. นางสาวอาณิสรา  เชื้อสังข์พันธ์  ปทุมธานี

30. นายครองชน  มนัสวานิช  กรุงเทพมหานคร

31. นายพงศกร  สุเรนทร์รังสิกุล  กรุงเทพมหานคร

32. นายอดิศักดิ์  เฉลิมเกียรติ  นครปฐม

33. นายจอมวิชญ์  จันทร์พรหมมา  นนทบุรี

34. นางสาวปัทมาวดี  สายแก้ว  สุรินทร์

35. นางสาวกมลชนก  กฐินะสมิต  กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2556 (สนามใหญ่ 3 คน)

1. นายณัฏฐ์เนศ  ปรัญชัยจิรากุล  สระบุรี

2. นางสาวพรรษมน  สิริกุลพัฒนสาร  อำนาจเจริญ

3. นิลุบล  ขัมภรัตน์  กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2555 (สนามเล็กและจิ๋ว 16 คน)

1. นางสาวพิชาณี  สำเภาเงิน  กรุงทพมหานคร

2. นางสาววรพัชรา  กอบพิพัฒน์  กรุงเทพมหานคร

3. นายวีรนิจ  ลิมปะถาวรพงศ์  กรุงเทพมหานคร

4. นางสาวประพาฬรัศมี  ประยูรหงษ์  กรุงเทพมหานคร

5. นางสาวอรกานต์  พิพัฒน์นรเศรษฐ์  กรุงเทพมหานคร

6. นางสาวอารยา  ธีรการุณวงศ์  กรุงเทพมหานคร

7. นางสาวนิชญา  ปราณีจิตต์  กรุงเทพมหานคร

8. นางสาววริษฐา  ปภังกร  กรุงเทพมหานคร

9. นางสาวมลวลิน  เกียรติธนะบำรุง  กรุงเทพมหานคร

10. นางสาวนรีนาถ  ทองบังบาน  สมุทรสงคราม

11. นางสาวพชรกาญจน์  เกษมชัยนันท์  กรุงเทพมหานคร

12. นางสาวปิยฤดี  สืบเพ็ชร  นนทบุรี

13. นายทัสสญุธุ์  กุลสิทธิ์ชัยญา  กรุงเทพมหานคร

14. นางสาวอรฤดี  เรืองรัตน์  กรุงเทพมหานคร

15. นางสาวเบญจวรรณ  ตั้งสถาพรพันธ์  กรุงเทพมหานคร

16. นางสาวสุธินี  อารีเจริญเลิศ  กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2554 (สนามใหญ่ 5 คน)

1. นายชลธี  วัฒนเวชวิจิตร  กรุงเทพมหานคร

2. นายนววิธ  มานะักุล  กรุงเทพมหานคร

3. นางสาวสมิตา  ต้นธีรวงศ์  กรุงเทพมหานคร

4. นายประชาชน  จินันทุยา  อุตรดิตถ์

5. พ.ต.ท. เศรษฐา  ขจร   นครนายก

ปี พ.ศ. 2553 (สนามใหญ่)

1. นางสาวปิติดา  ธรรมฤาชุ  กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2552 (10 คน)

1. นายดุสิต  ฉิมพันธุ์ทวีสุทธิ์  กรุงเทพมหานคร

2. นางสาวบวรวรรณ อินจำปา  กรุงเทพมหานคร

3. นายเกียรติศักดิ์ ภมรไมตรี  กรุงเทพมหานคร

4. นายอัตถสิทธิ์  อุสาหกิจ  กรุงเทพมหานคร

5. นางสาวพัชรินทร์ บรรเทา  กรุงเทพมหานคร

6. นายณัฐพงษ์  ตั้งสากล  กรุงเทพมหานคร

7. นายอัครณัฏฐ์ รัตนตรัยเจริญ  กรุงเทพมหานคร

8. นายเทพรักษ์ ชำนาญกิจ  พิจิตร

9. นางสาวปาริฉัตร รัตนากาญจน์  กรุงเทพมหานคร

10. นางสาวพรภัทร ลีลาเกรียงศักดิ์  กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2551 (สนามเล็ก 27 คน สนามใหญ่ 18 คน)

 สนามเล็ก
1 นางสาวตริตราเวสน์ โสธนะเสถียร กรุงเทพมหานคร
2 นางสาวตีรณันต์ ดุริยะสาย กรุงเทพมหานคร
3 นางสาวกัญญาณัฐ บางพาน กรุงเทพมหานคร
4 นางสาวจตุพร โค้วคาศัย นนทบุรี
5 นายวศิน เกศวพิทักษ์ กรุงเทพมหานคร
6 นายชัยวัฒน์ ธนวัฒนตระกูล กรุงเทพมหานคร
7 นางสาวอร ชวลิตนิธิกุล กรุงเทพมหานคร
8 นางสาวสิริพรรณ กองแก้ว ปทุมธานี
9 นางสาวทิพย์วรรณ ประสิทธิ์ล้ำค่า กรุงเทพมหานคร
10 นางสาวนภัทร์พร เจริญวัฒนาทองใบ กรุงเทพมหานคร
11 นายสุพจน์ คงธนโฆษิตกุล กรุงเทพมหานคร
12 นายโกเมน อินทรกำแหง กรุงเทพมหานคร
13 นางสาวศิรินทิพย์ ไทพาณิชย์ กำแพงเพชร
14 นายสุธี กิติทัศนาสรชัย กรุงเทพมหานคร
15 นายจุฑา จันทร์จารุวัฒน์ นครปฐม
16 นางสาวมานิกา สุริยมานพ นนทบุรี
17 นางสาวนภารัตน์ กิมทรง กรุงเทพมหานคร
18 นางสาววิภาพร พารักษา กรุงเทพมหานคร
19 นางสาวปิยวรรณ สุขทอง กรุงเทพมหานคร
20 นางสาวพาณิภัค ธนกิจไพบูลย์ กรุงเทพมหานคร
21 นายดำรง โอวรากร กรุงเทพมหานคร
22 นายองอาจ เทียนหิรัญ ปทุมธานี
23 นายณัฐพล จิรกอบสกุล กรุงเทพมหานคร
24 นางสาวกมลวัน จงสงวน กรุงเทพมหานคร
25 นางสาวณัฐ ฉัตรเล็ก นนทบุรี
26 นางสาวสุพิชณาย์ ศิริวัฒนา กรุงเทพมหานคร
27 นางช่อทิพย์ เครือเพ็ชร นนทบุรี

ผู้ช่วยผู้พิพากษา สนามใหญ่
28 นายชัยยุทธ์ ศุพุทธมงคล กรุงเทพมหานคร
29 นายณัษฐพงศ์ อินทสาแล กรุงเทพมหานคร
30 ร.ต.อ.เที่ยงธรรม แก้วรักษา กรุงเทพมหานคร
31 ร.อ.หญิง นฤมล รัตนไพศาล กรุงเทพมหานคร
32 นายปฏิกรณ์ ทองโคตร ขอนแก่น
33 นายมงคล พิมพ์ทรัพย์ อำนาจเจริญ
34 นายวันชัย วรนุชกุล กรุงเทพมหานคร
35 นางสาวสุวิมล จงสงวน กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2550 ( 10 คน)

ผู้ช่วยผู้พิพากษา สนามใหญ่
1 นายสุพิศ ชายเกตุ กรุงเทพมหานคร
2 นางสาวเพชรินทร์ฉัตร พูลศิลป์ กรุงเทพมหานคร
3 นางสาวชลีธร รื่นทิม นนทบุรี
4 นายพิทักษ์ ขำขนิษฐ นครราชสีมา
5 นางสาวนัฐนิกา แจ่มจันทร์ กรุงเทพมหานคร
6 นางสาวมนัสนันท์ สุวรรณศรีนนท์ กรุงเทพมหานคร
7 นายเกรียงไกร หวังสุจริตการ กรุงเทพมหานคร
8 นางสาวปวีณา เทียมเทศ กรุงเทพมหานคร
9 นายสุทธิณัฐ ไชยเจริญ กรุงเทพมหานคร
10 นางสาวภัชดาพร บุญสนิท กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2549 (สอบได้ 7 คน)

ผู้ช่วยผู้พิพากษา สนามเล็ก
1 นางสาววิริยา งามนิล ระยอง
2 นางสาวบุษรานี หงษาคำ กรุงเทพมหานคร
3 นางสาวบุญนิศากร เมฆฉาย กรุงเทพมหานคร
4 นางสาวเอมอร ตั้งสำเริงวงศ์ กรุงเทพมหานคร
5 นางสาวอรนิตย์ บุณยรัตนพันธุ์ กรุงเทพมหานคร
6 นางสาวนันทิภา โห้ยุขัน กรุงเทพมหานคร
7 นางสาวปราณี รุ่งอภิญญา นนทบุรี

Advertisements
 
%d bloggers like this: