ติวกฎหมายอาจารย์สุชาติ

สำนักติวที่มีสถิติของผู้สอบได้สูงที่สุดในประเทศ


 • โฆษณา

ผลงานการติว

สถิติผลงานการติวที่ผ่านมา
ตารางผลการติว

ปี อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา รวม
สนามเล็ก-จิ๋ว สนามใหญ่ สนามเล็ก-จิ๋ว สนามใหญ่
2560-2551 130 257 190 110 687
2550 10 10
2549 7 7

รายชื่อผู้เข้าอบรมแนะนำกฏหมายกับ อ.สุชาติ ที่สอบได้อัยการผู้ช่วย

ปี พ.ศ. 2551 (สนามใหญ่ 41 คน)

1 นายปฏิการณ์ ทองโคตร ขอนแก่น
2 นางสาวจตุพร โค้วคาศัย นนทบุรี
3 นายปภังการ สุขแก้ว กรุงเทพมหานคร
4 นางลักขณา อินทราเวียง พระนครศรีอยุธยา
5 นางสาวศิรินทิพย์ ไทพาณิชย์ กำแพงเพชร
6 นางสาวมานิกา สุริยมานพ นนทบุรี
7 นายสุพจน์ คงธนโฆษิตกุล กรุงเทพมหานคร
8 นางสาวกัญญาณัฐ บางพาน กรุงเทพมหานคร
9 นายเอนกพงษ์ สุจิตตกุล กาฬสินธุ์
10 นายสมจิตร ศรีเจริญ นครราชสีมา
11 นางสาวตีรณันต์ ดุริยะสาย กรุงเทพมหานคร
12 นายธนพณ โฉมฉาย กรุงเทพมหานคร
13 นางเกรียงศักดิ์ สิงห์คำ กรุงเทพมหานคร
14 นางสาวโชติชนิต เครือจันทร์ กรุงเทพมหานคร
15 นายวิชิต ฤทธินันท์กิจ ระยอง
16 นางฐปชนก พรหมภิบาล กรุงเทพมหานคร
17 นายกมล เหลืองสะอาด นครราชสีมา
18 นางสาวจุรีรัตน์ ประยูรฉัตรพันธุ์ กรุงเทพมหานคร
19 นายศิระ โพตรานุภาพ กรุงเทพมหานคร
20 นางสาววัฒนา ออประเสริฐ นครราชสีมา
21 นายสุนทร แก้วประเสริฐศรี กรุงเทพมหานคร
22 นางสาวนภารัตน์ กิมทรง กรุงเทพมหานคร
23 นายสุธี กิติทัศนาสรชัย กรุงเทพมหานคร
24 นายรัฐธรรมนูญ เพชรมณี กรุงเทพมหานคร
25 นางสาวอุทัยวรรณ สถานานนท์ กรุงเทพมหานคร
26 นางสาวชมัยณัช ทองแย้ม นนทบุรี
27 นางสาวธันยนันท์ ชูประเสริฐโชค กรุงเทพมหานคร
28 นายพรหมมาศ อุกะโชติ กรุงเทพมหานคร
29 นางสาววิภาพร พารักษา กรุงเทพมหานคร
30 นางสาวทิพย์วรรณ ประสิทธิ์ล้ำคำ กรุงเทพมหานคร
31 นางสาวกันยารัตน์ รัตนสิทธิ์ นครปฐม
32 นายเจษฎา ทองแย้ม กรุงเทพมหานคร
33 ร.ต.อ. เที่ยงธรรม แก้วรักษา กรุงเทพมหานคร
34 นายอานนท์ พลสงคราม ชลบุรี
35 นายชัยชาญ ยมจินดา กรุงเทพมหานคร
36 นางชุติกาญจน์ นพคุณ ปทุมธานี
37 นายบุญชนะ วิชญางกูร ปทุมธานี
38 นางเกียรติศักดิ์ ภมรไมตรี กรุงเทพมหานคร
39 นายณัฐพล จิรกอบสกุล กรุงเทพมหานคร
40 นายนัฐนันทน์ คล้ายเมืองปัก นครราชสีมา
41 นางสาวสุธารัตน์ กิจผดุง กรุงเทพมหานคร

ปี 2553 (สนามเล็ก 13 คน)

1. นายมนต์ชัย  เพ็งคล้าย   กรุงเทพมหานคร

2. นางสาวศศินา  เงยวิจิตร  กรุงเทพมหานคร

3. นางสาวนีรนุช  อันทวงษา  กรุงเทพมหานคร

4. นายนพปฎล  ศุภมงคลพร  กรุงเทพมหานคร

5. นางสาวพิลาสินี  โยงสมบัติ  กรุงเทพมหานคร

ุ6. นายกิตติโชค  ทัพวงศ์  ปทุมธานี

ึ7. นางสาวสมฤทัย  พรหมเกื้อ  พัทลุง

8. นางสาวเพ็ญนิภา  ชุมทอง  กรุงเทพมหานคร

9. นางสาวสุฤดี  มณีรัตน์  นนทบุรี

10. นางสาวสุจิตรา  พรหมเกิด  กรุงเทพมหานคร

11. นายพูนกิตติ  บุญโชคช่วย  กรุงเทพมหานคร

12. นางณัฐนันท์  โชคเจริญทรัพย์  นนทบุรี

13. นางสาวพิฐชญาณ์  จึงพรพงษ์เกษม  กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2555  (สนามจิ๋ว 12 คนและสนามใหญ่ 17 คน)

1. นางสาวภัทรวดี  ไวยภาษ  กรุงเทพมหานคร

2. นายณัฐ  ศุทธิชัยนิมิต  กรุงเทพมหานคร

3. นางสาวอารยา  ธีรการุณวงศ์  กรุงเพทหานคร

4. นางสาวไรวดา  ทองรอด  กรุงเทพมหานคร

5. นางสาวกิตติยาภรณ์  วงษ์ทองเหลือ  กรุงเทพมหานคร

6. นางสาวไพลิน  ลีลานิภาวรรณ  กรุงเทพมหานคร

7. นางสาววิศรัณยา  สุภัครพงษ์กุล  กรุงเทพมหานคร

8. นายกุลชัย  ทองลงยา  กรุงเทพมหานคร

9. นางสาวนาถสิริ  เปรมประเสริฐ  กรุงเทพมหานคร

10. นางสาวพชรกาญจน์  เกษมชัยนันท์  กรุงเทพมหานคร

11. นางสาวชยาภา  วงศ์สวัสดิ์  กรุงเทพมหานคร

12. นางสาวสุธินี  อารีเจริญเลิศ  กรุงเทพมหานคร

13. นายกฤษฎา  กนกวัฒนยศ  กรุงเทพมหานคร

14. นายเนติ  กิจโกศล  กรุงเทพมหานคร

15. นางสาวนนทวรรณ  ปรียาวงศากุล  กรุงเทพมหานคร

16. นายพนรัตน์  บุญรอด  กรุงเทพมหานคร

17. นายณัฏฐ์นันท์  โภคาชัยพัฒน์  กรุงเทพมหานคร

18. ว่าที่พันตำรวจตรี ธรรมปพนธ์  วงศ์ชนะภัยพาล  กรุงเทพมหานคร

19. นายสุวิทย์  ครุครรชิต  สุราษฎร์ธานี

20. นางสาวสิริรัฐ  สร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร

21. นางสาวศิวพร  ปทุมารักษ์  กรุงเทพมหานคร

22. นางสาวศุภวา  จมะวัตร  กรุงเทพมหานคร

23. นางสาวณัฏฐ์กนก  เหลืองพฤกษชาติ  กรุงเทพมหานคร

24. นายวิชิต  อุ่นแดง  กรุงเทพมหานคร

25. นายสถาพร  นิภาวงศ์  กรุงเทพมหานคร

26. นายณัฐวุฒิ  วงศ์เนียม  กรุงเทพมหานคร

27. นายปราการ  สังขอินทรี  นนทบุรี

ปี พ.ศ. 2556 (สนามใหญ่ 21 คน)

1. นางสาวจารุวรรณ  หงษ์โต  กรุงเทพมหานคร

2. นางสาวพชรกรองกาญจน์  สืบหิรัญ กาญจนบุรี

3. นายณัฏฐเนศ  ปรัญชัยจิรากุล  สระบุรี

4. นางสาวนนชปวร  สุวรรณกุล  นนทบุรี

5. นางสาวซันมา  สมาเด็ะ  ชลบุรี

6. นางสาวอรดี  ลีวรวัฒน์  นนทบุรี

7. นางสาวชุติมา  ธรรมฤาชุ  กรุงเทพมหานคร

8. นายพณิชพงศ์  พลับผล  กรุงเทพมหานคร

9. นายศุภเศรษฐ์  คงแข็ง  กรุงเทพมหานคร

10. นางสาวรมณัย  ไชยโกมินทร์  กรุงเทพมหานคร

11. นางสาวคุณิตา  อัญชนานันท์  กรุงเทพมหานคร

12. นายปิยะ  ตราชูธรรม  กรุงเทพมหานคร

13. นายวิชฌุกร  ไพรศรี  กรุงเทพมหานคร

14. นางสาวกันยาลักษณ์  อัศวินอานันท์  กรุงเทพมหานคร

15. นายจิรกิตต์  คงสม  พัทลุง

16. นางสาวนพมาศ  เหมเวช  กรุงเทพมหานคร

17. นางสาววีราภรณ์  ตั้งภักดี  กรุงเทพมหานคร

18. นางสาวพรรษมน  สิริกุลพัฒนสาร  อำนาจเจริญ

19. นางสาวมินตา  ศัลยพงศ์  กำแพงเพชร

20. นายนราธิป  เพ็ชรบุรี  ชลบุรี

21.  นายอานพ  สินธพานนท์  กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2557 (สนามเล็ก 40 คน)   

 1. นางบุษกร  แช่มโสภา  เชียงใหม่
 2. นายนภณัฐ  จุลนิติ์  กรุงเทพมหานคร
 3. นางสาวนิรมล  จันทรคามิ  ชลบุรี
 4. นางสาวอภิชญา  บุญกระพือ  กรุงเทพมหานคร
 5. นายอำนาจ  ศรีสว่าง  กรุงเทพมหานคร
 6. นางละออง  กุหลาบขาว  ยโสธร
 7. นายอดิศร  เปลี่ยนจิตรดี  กรุงเทพมหานคร
 8. นายกฤชพล  คมสัตย์ธรรม  กรุงเทพมหานคร
 9. นางสาวพัทธมน  อนันต์ศฤงคาร  กรุงเทพมหานคร
 10. นางสาวปัทมาวดี  สายแก้ว  สุรินทร์
 11. นายวิชาญ  มนูญปิจุ  กรุงเทพมหานคร
 12. นางสาวปาจรีย์  สิงห์สุวรรณ  ปราจีนบุรี
 13. นายพงศ์จักร  สร้อยสุวรรณ  นครราชสีมา
 14. นางสาววัชราภรณ์  วัชรรัตนพล  นนทบุรี
 15. สุทธิสักก์  สารี  กรุงเทพมหานคร
 16. นางสาวสุชลิตา  รำจวนจร  กรุงเทพมหานคร
 17. นายปวรรษ  กมลเสรีรัตน์  กรุงเทพมหานคร
 18. นางสาวอรนาถ  สีประจิม  กรุงเทพมหานคร
 19. นางสาวอารียา  ถาวรประดิษฐ์  กาญจนบุรี
 20. นางสาวเมริกา  เหลืองอมรเลิศ  กรุงเทพมหานคร
 21. นายกฤษฎา  ศิริปักมานนท์  กรุงเทพมหานคร
 22. นางสาวศรัญญา  บุญมี  ขอนแก่น
 23. นางสาวพรหมภัสสร  โรจน์จิรโฆษิต  กรุงเทพมหานคร
 24. นางสาวณัฐนารถ  กอบกิจพานิชผล  กรุงเทพมหานคร
 25. นางสาวณัฐวดี  ณัฐวุฒิ  กรุงเทพมหานคร
 26. นางสาวพัชยา  ทองปลอด  สุราษฎร์ธานี
 27. นายสุธี  ศิริภานุมาศ  กรุงเทพมหานคร
 28. นางสาวอุมาภรณ์  ศรีสุทธิ์  กรุงเทพมหานคร
 29. นางสาวเมธาวี  คงพิกุล  กรุงเทพมหานคร
 30. นายเคียงชน  อำนวยสิทธิ์  นนทบุรี
 31. นางสาวเสฏฐา  เธียรพิรากุล  กรุงเทพมหานคร
 32. นางสาวกฤติมา  ธรรมรักษ์  นนทบุรี
 33. นายอิธิพงศ์  กาญจนมุสิทธิ์  สุราษฎร์ธานี
 34. นางสาววันรพี  นันทวศิน  นครราชสีมา
 35. นางวิมลศิริ  ปรังพันธ์  กรุงเทพมหานคร
 36. นายจิรทีปต์  โรจนรัตนางกูร  เชียงใหม่
 37. นายภัทร์  ชวนานนท์  นนทบุรี
 38. นางสาวภคินี  ก่อคุณากร  กรุงเทพมหานคร
 39. นางสาวชญานันทน์  ล้อมณีนพรัตน์  กรุงเทพมหานคร
 40. นางสาวสิรพิชญ์  สินมา  กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2558  (สนามใหญ่ 100 คน)

 1. นางสาวโชติกา  ธรรมฤาชุ  กรุงเทพมหานคร (สอบได้ที่ 1)
 2. ร้อยตำรวจเอกณรัฐ  แก้วพิกุล  นครราชสีมา
 3. นายคณาวุฒิ  สันติพงศ์  เชียงใหม่
 4. นางสาวพัชราภรณ์  ปินทีโย  เชียงใหม่
 5. นายชวกร  แซ่ภู่  ตรัง
 6. นายณัฏฐ์  อุทธัญกุลพิทักษ์  กรุงเทพมหานคร
 7. นายชนาวี  ภัทราดูลย์  กรุงเทพมหานคร
 8. นายอดิศร  เสนาใหญ่  อุบลราชธานี
 9. นางสาวณัฐติกาญจน์  วิทิตวิริยกุล  กรุงเทพมหานคร
 10. นายทิวา  สอนวงค์  กรุงเทพมหานคร
 11. นางสาวอุสากร  ภู่วิทยพันธุ์  ลำพูน
 12. นางสาวศจีพร  แต้มแก้ว  นนทบุรี
 13. นางสาวชัญญา  สัตยกมลฉัตร  กรุงเทพมหานคร
 14. นายจักริน  เพิ่มสุข  อ่างทอง
 15. นางสาวฉลวย  กาญจนไตรภพ  กาญจนบุรี
 16. นายปิยะ  นวลกุล  กรุงเทพมหานคร
 17. นางสาวชื่นกมล  วิรุฬหสังสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร
 18. นางสาวปิยะฉัตร  ผังสุวรรณดำรง  กรุงเทพมหานคร
 19. นางสาววรวรรณ  อุดมแสวงโชค  สระบุรี
 20. นายสิทธิ  โสภณภิรมย์  กรุงเทพมหานคร
 21. นางสาวสรภัทร  สีระสาพร  กรุงเทพมหานคร
 22. นายธนเสฏฐ์  อ่อนละเอียด  นครปฐม
 23. นางสาวพาขวัญ  จารุทัศน์  นนทบุรี
 24. นางสาวนริศษา  ละม้ายอินทร์  กรุงเทพมหานคร
 25. นายอดิรักษ์  เชิดชู  สุโขทัย
 26. นางสาวมณิยาภรณ์  ระตินัย  กรุงเทพมหานคร
 27. นายพงศ์ชนุตม์  อัครธรรมวุฒิ  ชลบุรี
 28. นางสาวจันจิรา  นาคาสุ  สมุทรปราการ
 29. นางสาวศุภวรรณ  พันธุลิมาภินันท์  พระนครศรีอยุธยา
 30. พันตำรวจโทหญิงสุชารัตน์  คำภีรานนท์  กรุงเทพมหานคร
 31. นางสาวจุฑามาศ  พฤฒิวิญญู  ตรัง
 32. นางสาวปวันรัตน์  มุสิเกิด  ปทุมธานี
 33. นายเกียรติพร  เลี่ยนจ้าย  กรุงเทพมหานคร
 34. นายพลายุทธ  ทาตะนาม  ฉะเชิงเทรา
 35. นายเอก  บุญตัน  กรุงเทพมหานคร
 36. นายปรีชา  จ่าแก้ว  กรุงเทพมหานคร
 37. นายวิโรจน์  ไพบูลย์  ฉะเชิงเทรา
 38. นายธรรมรงค์  สุขไชยะ  กรุงเทพมหานคร
 39. นายชุมพล  กอบกุลธร  นครปฐม
 40. นางสาวดาริน  มินเนตร  กรุงเทพมหานคร
 41. นางสาวชนิดา  คูศรีพิทักษ์  กรุงเทพมหานคร
 42. นายทัศน์ทวี  ยอดทหาร  กรุงเทพมหานคร
 43. นางสาวพิณทิพย์  ลายธีระพงศ์  กรุงเทพมหานคร
 44. พันตำรวจตรีจุลจักร  ชูเสือหึง  นครปฐม
 45. นายณัชพงศ์ธร  คงแข็ง  กรุงเทพมหานคร
 46. นางสาวสินีนุช  แสงอร่าม  กรุงเทพมหานคร
 47. นางสาวเบญจมาภรณ์  สมทวีศิลป์  กรุงเทพมหานคร
 48. นายเกียรติกิตติ  ธูปบูชา  กรุงเทพมหานคร
 49. นายณัฐพล  มัตติทานนท์  กรุงเทพมหานคร
 50. นางสาวกษมา  ทองอนันต์  กรุงเทพมหานคร
 51. นายบันลือศักดิ์  พรมโสภา  กรุงเทพมหานคร
 52. นายพงศกร  ทองโคตร  กรุงเทพมหานคร
 53. นางสาวพนิดา  มงคลศุภมิตร  กรุงเทพมหานคร
 54. นายจิตภัทร  พุ่มหิรัญ  กรุงเทพมหานคร
 55. นายฤทธิชัย  นุ่นเกลี้ยง  กรุงเทพมหานคร
 56. นางสาวสมกมล  ตันศิริ  กรุงเทพมหานคร
 57. พันตำรวจโทชิงชัย  โปษยาอนุวัตร์  กรุงเทพมหานคร
 58. นางสาวณิชาภัทร  อนุรักษ์โอฬาร  นครปฐม
 59. นางสาวสิรลักษณ์  วิริยะดี  ชลบุรี
 60. นายจตุรงค์  คงนคร  กรุงเทพมหานคร
 61. นางสาวธีรารัตน์  บุตรโพธิ์  ราชบุรี
 62. นางสาวชนัญญา  บุญเจริญผล  กรุงเทพมหานคร
 63. นางสาววัฒนาพร  เอื้อกิตติโรจน์  กรุงเทพมหานคร
 64. นายนนท์  ชุบอุปการ  กรุงเทพมหานคร
 65. นางสาวแสงรวี  แพ่งสุภา  กรุงเทพมหานคร
 66. นางสาวบุญนลิน  วารีวนิช  กรุงเทพมหานคร
 67. นางสาวพีรยา  ภัทรปิติตานนท์  เพชรบูรณ์
 68. นายจักรกฤษณ์  เฉลิมโชคปรีชา  นนทบุรี
 69. นางสาวอภิญญา  วงศ์กำภู  กรุงเทพมหานคร
 70. นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วกมล  นนทบุรี
 71. นางสาวอุษณีย์  เมธสุทธิ์  กรุงเทพมหานคร
 72. นายกล้า  เพ็ญศิริสมบูรณ์  กรุงเทพมหานคร
 73. นางสาวปิ่นนุช  อุชุภาพ  กรุงเทพมหานคร
 74. นายมงคลวิชญ์  วังผาสุข  เชียงใหม่
 75. นายนิธาน์  พงศาปาน  กรุงเทพมหานคร
 76. นางสาวสุนทรีย์  รังผึ้ง  กรุงเทพมหานครล
 77. นายปฏิพัทธิ์  หนูเกื้อ  กรุงเทพมหานคร
 78. นางสาวปัทมาพร  ทนินซ้อน  กรุงเทพมหานคร
 79. นางสาวกชพรพรรณ  วณิชยาชัยสิริ  กรุงเทพมหานคร
 80. นายปภังกร  พลเยี่ยม  กรุงเทพมหานคร
 81. นางสาวแพรวขวัญ  อาจกล้า  นนทบุรี
 82. นายวัชรเทพ  กาชัย  กรุงเทพมหานคร
 83. นายธนาธิป  นวรัตนวรกุล  ชลบุรี
 84. นายพงศธร  เจนปรมกิจ  นนทบุรี
 85. ว่าที่พันตำรวจตรีพงษ์เทพ  ทรัพย์ศรี  กรุงเทพมหานคร
 86. นายสิทธินัย  ชนะรัตน์  กรุงเทพมหานคร
 87. นายนรเทพ  ครบปัญญา  กรุงเทพมหานคร
 88. นายโสภาคย์  วินิจนัยภาค  นนทบุรี
 89. นายพชร  รุ่งโรจน์ชัยพร  กรุงเทพมหานคร
 90. นางสาวชลลดา  คงภู  ชลบุรี
 91. นางสาวนรนารถ  ชอบผล  นครศรีธรรมราช
 92. นายพิพัฒน์  ซื่อตรงประเสริฐ  กรุงเทพมหานคร
 93. นางสาวศิริพร  อนันตเสถ  พระนครศรีอยุธยา
 94. นางสาวพรรณสุวัชร  รุ่งโรจน์วุฒิกุล  กรุงเทพมหานคร
 95. นายภูิสิทธิ์  อุดมพานิชย์  กรุงเทพมหานคร
 96. นางสาวชญาพร  นาคะผดุงรัตน์  กรุงเทพมหานคร
 97. นางสาววราพร  บุญสิน  กรุงเทพมหานคร
 98. นางสาววีรดา  เบ็ญจาธิกุล  กรุงเทพมหานคร
 99. นายสัมพันธ์  ร่มแก้ว  นครศรีธรรมราช
 100. นางสาวธารนี  โกญจนาท  กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2559  (สนามใหญ่ 76 คน สนามจิ๋วเล็ก 65 คน)

 1. นางสาวอชิรญา  ธนาภรณ์ไพบูลย์  กรุงเทพมหานคร
 2. นายบวรเชษฐ์  เมืองลือ  กรุงเทพมหานคร
 3. นางสาวพิชชา  กาญจนพายัพ  กรุงเทพมหานคร
 4. ร้อยตำรวจโทหญิงพรชนก  งามพรสุขสวัสดิ์  กรุงเทพมหานคร
 5. นายธีรวัฒน์  โอษฐสัตย์  กรุงเทพมหานคร
 6. นายณฐกร  ต้องวัฒนา  กระบี่
 7. นายบุญทัศน์  ยังน้อย  กรุงเทพมหานคร
 8. นางสาวชุลีภรณ์  วิริยะรัตนพร  ระยอง
 9. นายศุภราช  ภูมิพงศ์  กรุงเทพมหานคร
 10. นางสาวดิษยากร  รุ่งรักสกุล  นนทบุรี
 11. นายสุรินทร์  มากชูชิต  กรุงเทพมหานคร
 12. นายอรรถพล  ปานพรหม  สุราษฎร์ธานี
 13. นายเอกรัตน์  รัตนพันธ์  นครศรีธรรมราช
 14. นายทศพร พิกุลวร  ป้องเพชร  อำนาจเจริญ
 15. นางสาวชัญญาณ์ภัช  ล้อมณีนพรัตน์  กรุงเทพมหานคร
 16. นายนที  เข็มทอง  นนทบุรี
 17. นายกิตติพงษ์  ภครุจีกุล  กรุงเทพมหานคร
 18. นางสาวสุธิชา  ม่วงผล  กำแพงเพชร
 19. นางสาวสุรีพร  เบ็ญจวรรณ์  ราชบุรี
 20. นายปฐพี  ปาจารีย์วัฒน์  กรุงเทพมหานคร
 21. นายอาทิตย์  ชูเกียรติวัฒนากุล  กรุงเทพมหานคร
 22. นางสาวปาริมา  คงสุจริต  ชลบุรี
 23. นายพีรศักดิ์  อรรถพรรังษี  กรุงเทพมหานคร
 24. นางวราภรณ์  เกษชุมพล  เชียงใหม่
 25. นายนฤพาน  จี้กระโทก  กรุงเทพมหานคร
 26. นางสาวมัตติญา  คารว์  กรุงเทพมหานคร
 27. นายนิวัตน์  มั่นยืน  มหาสารคาม
 28. นางสาวพรรณทิพย์  ฉันทะดำรงรัตน์  นนทบุรี
 29. นางสาวอัมภินันท์  กี่สกุล  กรุงเทพมหานคร
 30. นางสาวทศวรรณ  หิรัญพิทักษ์พงศ์  กรุงเทพมหานคร
 31. นางสาวมาธุสร  ศัตรูลี้  นนทบุรี
 32. นายภาคภูมิ  ศุขอารีย์  กรุงเทพมหานคร
 33. นางสาวศิริจรรยา  เจียงทองเลื่อน  ระยอง
 34. นางสาวพัฐศรา  พอจิต  กรุงเทพมหานคร
 35. นางสาวกันต์กนิษฐ์  ศรีสุพรรณ  กรุงเทพมหานคร
 36. นางสาวจุฬาลักษณ์  รัตนะจินดาวงศ์  กรุงเทพมหานคร
 37. นางสาวศิธารีย์  ประชุมรัตน์  สุราษฎร์ธานี
 38. นางสาวฉัตรนภา  เหลืองประเสริฐ  กรุงเทพมหานคร
 39. นางสาวอัยยรัตน์  ลังกาพินธุ์  กรุงเทพมหานคร
 40. นายณฐพงษ์  กองแก้ว  กรุงเทพมหานคร
 41. นายราเชนทร์  วิทยาบำรุง  ขอนแก่น
 42. นายธนพันธ์  แสงพงศานนท์  กรุงเทพมหานคร
 43. นายกิตติภพ  หิรัญรติกุล  กรุงเทพมหานคร
 44. นายประทีป  ล้วนศรีติสกุล  กรุงเทพมหานคร
 45. นายศุภวัชช์  ชินะตังกูร  กรุงเทพมหานคร
 46. นางสาวศิรินารถ  ศรีสุทธิกุล  ฉะเชิงเทรา
 47. นางสาวชุติมา  สมจิตต์  กาญจนบุรี
 48. นายสมัชญ์พล  ศรีชลวัฒนา  ชลบุรี
 49. นายจันทร์ทิต  มูลดี  พิจิตร
 50. นายชินสาร  ชนะศรีโยธิน  นครปฐม
 51. นางสาวอาภาภรณ์  รุ่งเรืองศุภรัตน์  กรุงเทพมหานคร
 52. นายสรวิศ  สุขเกื้อ  กรุงเทพมหานคร
 53. นางสาวธีมาพร  ทวีชัยทศพล  ราชบุรี
 54. นายปัญจศักดิ์  นาคะวิสุทธิ์  กระบี่
 55. นายธรรมนิตย์  แก้วมี  นนทบุรี
 56. นางสาวศศิวิมล  สิทธิโชค  ระยอง
 57. นางสาวนงพะงา  นครขวาง  เลย
 58. นางสาวจุฑามาศ  น้ำเงิน  กรุงเทพมหานคร
 59. นายพศวัต  บุญประสพ  บุรีรัมย์
 60. นางสาวภัทรวรรณ  ไตรโลกา  ปทุมธานี
 61. นายเอกรัฐ  มิ่งไธสง  กรุงเทพมหานคร
 62. นางสาววัลยา  พุ่มประสาท  ชลบุรี
 63. นายกฤษฎา  โพธิสาขา  นนทบุรี
 64. นางสาวณัฐฐิรา  วรรณฤกษ์  กรุงเทพมหานคร
 65. นางสาวถนอมวรรณ  เมนะคงคา  กรุงเทพมหานคร
 66. นายพัชระ  ชนะสาร  กรุงเทพมหานคร
 67. นายเชิดชู  ถนอมพิชัย  กรุงเทพมหานคร
 68. นางสาวพัชรินทร์  บุญศรี  กรุงเทพมหานคร
 69. นางสาวธันยพร  พึ่งพุ่มแก้ว  กรุงเทพมหานคร
 70. นายพัลลภ  เกริกกุลธร  สระบุรี
 71. นายเนาวรัตน์  ทรัพย์สิทธิพร  อุบลราชธานี
 72. นางสาวนฤมล  ธัญภัทรกุล  กรุงเทพมหานคร
 73. นายอรรถพล  ประสงค์ดำรงกุล  นครปฐม
 74. นายจักรพงศ์  อินทรหอม  นนทบุรี
 75. นายเปาว์รุจ  รัตนเหลี่ยม  กรุงเทพมหานคร
 76. นางสาวภพพร  พายทอง  ราชบุรี
 77. นายยอยศ  เหล่าพูลสุข  กรุงเทพมหานคร (ได้ที่ 1 สนามจิ๋ว)
 78. นางสาวรศนา  ศักดิ์ศรีวาณิชกุล กรุงเทพมหานคร (ได้ที่ 2)
 79. นายพีร์  สามัคคีมิตร  กรุงเทพมหานคร
 80. นายวิชิต  วงศ์ปิยนันทกุล  กรุงเทพมหานคร
 81. นายพิชย์  พิเชษฐวณิชย์โชค  กรุงเทพมหานคร
 82. นายกฤษณ์  อุดมประเสริฐกุล  กรุงเทพมหานคร
 83. นางสาวศิรินุช  วุฒิวรารางค์  กรุงเทพมหานคร
 84. นางสาวฐิติวดี  สินธวณรงค์  กรุงเทพมหานคร
 85. นางสาวภาณุมาศ  โกวิทเจริญกุล  กรุงเทพมหานคร
 86. นางสาวทนิตา  ตรีสุคนธ์  กรุงเทพมหานคร
 87. นางสาวประไพ  ฉัตรประภาชัย  กรุงเทพมหานคร
 88. นางสาวสวรัตน์  ชาตริยานุโยค  กรุงเทพมหานคร
 89. นายสรพล  วิชชุรังษี  สงขลา
 90. นางสาวนัดดาว  อาชาทองสุข  นครปฐม
 91. นางสาวฑิตา  ตันคณิตเลิศ  กรุงเทพมหานคร
 92. นางสาวศิวพร  ปุงคานนท์  นนทบุรี
 93. นางสาวภัทราภรณ์  เกษตรสาระ  นนทบุรี
 94. นายสรวิชญ์  ใจงาม  กรุงเทพมหานคร
 95. นางสาวศุทธินี  จำเริญบุญประคอง  สมุทรปราการ
 96. นางสาวปิยวรรณ  อิชยาวิโรจน์  กรุงเทพมหานคร (ได้ที่ 1 สนามเล็ก)
 97. นางสาวนวลสกนธ์  วุฒิวัฒน์  พิษณุโลก (ได้ที่ 2)
 98. นายฐานันดร  เกษชุมพล  กรุงเทพมหานคร (ได้ที่ 3)
 99. นายวีรยุทธ  บุณยบุตร  กรุงเทพมหานคร
 100. นางสาวณัฐิกา  ประจงการ  สุพรรณบุรี
 101. นายมณฑล  อรรถบลยุคล  กรุงเทพมหานคร
 102. นางสาวอชิรญา  บุนนาค  ราชบุรี
 103. นางสาวสินีนาถ  กอไพศาล  นครปฐม
 104. นายไววิวรรธน์  ปรางค์ธวัช  นนทบุรี
 105. นางสาววชิราพร  จารุวัฒนกุล  กรุงเทพมหานคร
 106. นายพีรวิทย์  สุทธิธำรงสวัสดิ์  กรุงเทพมหานคร
 107. นางสาวปิยภัฏ  บุญเส็ง  นครปฐม
 108. นางสาวธันยพร  จันทร์เปีย  นนทบุรี
 109. นางสาวอรวรรณ  ช่างเพชรผล  นครนายก
 110. นางสาวสุธาสินี  เหล่าไทย  กรุงเทพมหานคร
 111. นายพิเชษฐ์  คุปตินทร  กรุงเทพมหานคร
 112. นางสาวณัฐหทัย  กุลกิจชัยไพบูลย์  กรุงเทพมหานคร
 113. นายมาโนชญ์  กวีรัชต์  สตูล
 114. นางสาวกนกพร  คงบุญ  กรุงเทพมหานคร
 115. นายณกรณ์  กิติธนเดชาพล  นครสวรรค์
 116. นางสาวหยก  พรกระแส  กรุงเทพมหานคร
 117. นายปรีดิ์เฉลิม  เจริญศิลป์  กรุงเทพมหานคร
 118. นางสาวพรสวรรค์  คุณาจิรภรณ์  กรุงเทพมหานคร
 119. นายพงศ์ธาริน  สมร  เชียงใหม่
 120. นายวัชระ  เนื่องสิกขาเพียร  นครปฐม
 121. นายณัฐพล  บุญชิต  กรุงเทพมหานคร
 122. นายชยันต์  เพ็งเจริญ  สมุทรสาคร
 123. นายเปี่ยมวุฒิ  วุฒิวณิชย์  นนทบุรี
 124. ว่าที่ร้อยตำรวจเอกอชิรพล  ทัศนประพันธ์  ปทุมธานี
 125. นางสาวกัลยารัตน์  เอี่ยมอาจหาญ  นครนายก
 126. นางสาวจุฑาเรศร์  ศรีเจริญ  เชียงใหม่
 127. นางสาวบราลี  ไอยะรา  ภูเก็ต
 128. พันตำรวจโทจักรกฤช  ชูคง  นครปฐม
 129. นางสาวจีรนันท์  คิดจิตต์  กรุงเทพมหานคร
 130. นางสาวเมขลา  คันธมธุรพจน์  กรุงเทพมหานคร
 131. นายภัทรกร  อุดมผล  กรุงเทพมหานคร
 132. ร้อยตำรวจเอกปองพล  รั้งกลาง  นครราชสีมา
 133. นางสาวณัฐนันท์  บุระคำ  กรุงเทพมหานคร
 134. นางสาวคล้ายจันทร์  จันทร์สำราญ  กรุงเทพมหานคร
 135. นายวรวุฒิ  จัมมวานิชกุล  กรุงเทพมหานคร
 136. นางสาวสุภณิดา  เรืองศรีมั่น  นนทบุรี
 137. นางสาวนิจจารีย์  กีรติบำรุงพงศ์  กรุงเทพมหานคร
 138. นางสาวณฐพร  ภราดรศักดิ์  ขอนแก่น
 139. นายรินชัย  ว่องวิไลรัตน์  พิษณุโลก
 140. ร้อยตำรวจโทพิชญ์พล  ชนะคช  กรุงเทพมหานคร
 141. นางสาวชญานุช  ธัญยนพพร  นนทบุรี

ปี พ.ศ. 2560  (สนามใหญ่ 2 คน)

 1. นายอนันต์ชัย  คิรีกิจขจร  สมุทรสาคร  (สอบได้ที่ 1)
 2. นางสาวรพีพัทธ์  หอสุวรรณจิตร  เชียงใหม่

รายชื่อผู้เข้าอบรมแนะนำกฏหมายกับ อ.สุชาติ ที่สอบได้ผู้ช่วยผู้พิพากษา

ปี พ.ศ. 2561 (สนามเล็กจิ๋ว)

1. นางสาวณัชชา  นุชดำรงค์  กรุงเทพมหานคร (สอบได้ที่ 1)

2. นายรังสฤษฎ์  วิจิตรไกรสร ปทุมธานี  (สอบได้ที่ 2)

3. นางสาวณัฐธิดา  ใจเย็น  กรุงเทพมหานคร

4. นายยอดวิทย์  รัตนประสพ  กรุงเทพมหานคร

5. นายนันทวิทย์  พัฒนวรพงศ์  ราชบุรี

6. นายณัฐปคัลภ์  ลาชโรจน์  กรุงเทพมหานคร

7. นางสาวกมลพร  เกศวพิทักษ์  ระยอง

8. นางสาวทัศน์วรรณ  ทารีมุกข์  นครนายก

9. นางสาวฌานิศา  ภู่เงิน  นนทบุรี

10. นางสาวธิรัชสินี  สิงห์วงษ์  ระยอง

11. นายปิยบดี  ชีวิตโสภณ  กรุงเทพมหานคร

12. นางสาวธนพร  เกิดผล  เพชรบุรี

13. นายเกรียงไกร  คงกีรติพงศ์  ชุมพร

14. นางสาวพรรษชล  พรศรีนิยม  กรุงเทพมหานคร

15. นางสาวสโรชา  สมสวัสดิ์  กรุงเทพมหานคร

16. นางสาวอุษณีย์  ฐีระเวช  กรุงเทพมหานคร

17. นางสาวพจณัฏฐ์  สมใจ  สมุทรปราการ

18. นายธินวัฒน์  เมืองนารถ  กรุงเทพมหานคร

19. นางสาววีรธิตา  เจษฎานนท์  กรุงเทพมหานคร

20. นางสาวศนิชา  นิติวรางกูร  กรุงเทพมหานคร

21. นางสาวศานตมล  ประสาทกุล  ชลบุรี

22. นางสาวธนวรรณ  จินตณวิชญ์  กรุงเทพมหานคร

23. นางสาววัชราภรณ์  เอกประเสริฐ  สระบุรี

24. นายอานนท์  ทวีโชติ  กรุงเทพมหานคร

25. นางสาวผจงจิตต์  ชวาลีมาภรณ์  ราชบุรี

26. นางสาวเต็มพร  อินทรภักดิ์  ปทุมธานี

27. นางสาวสโรชา  แดงรัศมี  ตรัง

28. นางสาวชวพร  ณ นคร  กรุงเทพมหานคร

29. นายกิตติธัช  สงวนปรางค์  นนทบุรี

30. นางสาวจิรสุดา  ถาวรสุขสิริ  กรุงเทพมหานคร

31. นางสาวพลอย  ศรีวิริยเลิศกุล  สมุทรปราการ

32. ว่าที่ ร.ต. หญิง ณัฐดา  อินฉัตร  ชลบุรี

33. นายชานน  ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์  กรุงเทพมหานคร

34. นายไกรกิตติ  ถินอภัย  นนทบุรี

35. นายณฐพงษ์  อรรณพไกรสร  นครสวรรค์

36. นางสาวภัทรา  จีนาภักดิ์  กรุงเทพมหานคร

37. นางสาวญาณิศา  ปรีชาวิบูลย์  กรุงเทพมหานคร

38. นางสาวฐิติรัตน์  ศิริจันทร์สว่าง  กรุงเทพมหานคร

39. นายสุพจน  ตันติภิรมย์  นนทบุรี

40. นางสาวลลิตา  ลีละยุทธสุนทร  สมุทรสาคร

41. นางสาวพัชมณ  งามลำยวง  กรุงเทพมหานคร

42. นางสาวศศินทร์  เตียงพานิช  นครปฐม

43. นางสาวศศิมา  ลิ้มรสเจริญวงศ์  กรุงเทพมหานคร

44. นางสาวฐิติพร  บญมี  กรุงเทพมหานคร

45. นายถิรโรจน์  สายเพ็ชร์  เพชรบูรณ์

46. นางสาวปัญญา  ปรีดีสนิท  กรุงเทพมหานคร

47. นางสาวผุสชา  จาละ  กรุงเทพมหานคร

48. นางสาววลัยรัตน์  เกตุวัตถา  ชลบุรี

49. นางสาวชญานาถ  มหาจิราภัทร์  กรุงเทพมหานคร

50. นางสาววรัญญา  วิทยาศัย  สมุทรปราการ

51. นายสุปวีณ์  นิมิตกุล  กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2560 (สนามเล็กจิ๋ว 91 คน)

 1. นางสาวณัฐฐิรา  วรรณฤกษ์  กรุงเทพมหานคร (สอบได้ที่ 2)
 2. นางสาวเบญญา  อยู่ประเสริฐ  กรุงเทพมหานคร
 3. นางสาวชุติพรรณ  อธิเกียรติ์  สมุทรปราการ
 4. นางสาววรพิณณ์  เดชะสกุล  สมุทรปราการ
 5. นายกฤษฏิ์  เจริญชีวินทร์  กรุงเทพมหานคร
 6. นายสุรวงศ์  จันนาคิน  สุราษฎร์ธานี
 7. นางสาวหยก  พรกระแส  กรุงเทพมหานคร
 8. นายวีระยุทธ  บุณยบุตร  กรุงเทพมหานคร
 9. นางสาววรัษฐพร  อุทยารัตน์  กรุงเทพมหานคร
 10. นางสาวณฐพร  ภราดรศักดิ์  ขอนแก่น
 11. นายธนเจตน์  ธรรมธาดา  กรุงเทพมหานคร
 12. นายวริน  อัศวรัตน์  กรุงเทพมหานคร
 13. นางสาวณัฐฌา  สุขสราญ  กรุงเทพมหานคร
 14. นางสาวภชิสา  เขมวราภรณ์  นครปฐม
 15. นางสาวฐานิศรา  วงศ์ทองสรรค์  กรุงเทพมหานคร
 16. นายคงคุณ  เทพจินดา  กรุงเทพมหานคร
 17. นางสาวจงกลนี  ตันติวิท  กรุงเทพมหานคร
 18. นายอานนท์  ขันโพธิ์น้อย  กรุงเทพมหานคร
 19. นายกุลพงษ์  ศรีโสวรรณา  สมุทรปราการ
 20. นางสาวปีย์มนัส  สกุลณา  ราชบุรี
 21. นางสาวธิดารัตน์  เลี่ยมสมบูรณ์  นนทบุรี (สอบได้ที่ 1)
 22. นางสาวกมลวรรณ  เกศวพิทักษ์  ระยอง
 23. นางสาวนงนุช  มนูสุทธิพงศ์  กรุงเทพมหานคร
 24. นางสาวปาริชาต  ขันอาสา  สมุทรปราการ
 25. นางสาวปภัสสรา  สง่าศิลป์  ตราด
 26. นางสาวณัฐิกา  ประจงการ  สุพรรณบุรี
 27. นายกรพล  สุรินทร์ศักดิ์  กรุงเทพมหานคร
 28. นายวิชิต  วงศ์ปิยนันทกุล  กรุงเทพมหานคร
 29. นางสาวภาวิดา  อารยางค์กูร  นนทบุรี
 30. นายสิรพัชร์  สินมา  กรุงเทพมหานคร
 31. นางสาวภานรี  เอี่ยมพิภักดิ์  กรุงเทพมหานคร
 32. นายกีรติ  โชคคณาพิทักษ์  กรุงเทพมหานคร
 33. นางสาวขวัญมนัต  รัตนติกุล  กรุงเทพมหานคร
 34. นางสาวกัญญมน  ชัยรัตนาวรรณ  นครปฐม
 35. นางสาววราวรรณ  อุดมแสวงโชค  สระบุรี
 36. นางสาวแพร  รัตนไพศาล  กรุงเทพมหานคร
 37. นายปภณ  ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์  กรุงเทพมหานคร
 38. นายอาณณัช  พันธ์อุไร  กรุงเทพมหานคร
 39. นางสาวอรสุภา  สิทธิวนิช  กรุงเทพมหานคร
 40. นางสาวธนิตา  ธรรมเจริญ  นครปฐม
 41. นางสาวฐิติมา  เจียมบุรเศรษฐ์  กรุงเทพมหานคร
 42. นางสาวณภัค  วิชญศิวานนท์  กรุงเทพมหานคร
 43. นายบารมี  เจริญสุขศิริ  นนทบุรี
 44. นางสาวสาวิตรี  งามวิทยานนท์  สกลนคร
 45. นางสาวพัชรพร  คงประเสริฐ  กรุงเทพมหานคร
 46. นางสาวพิชญา  วิศาลโภคะ  สุพรรณบุรี
 47. นายไอลวิล  โปตระนันทน์  กรุงเทพมหานคร
 48. นางสาวพรเพ็ญ  วรรธนะวานิชกุล  กรุงเทพมหานคร
 49. นางสาวทนิตา  ตรีสุคนธ์  กรุงเทพมหานคร
 50. นางสาวจารุภา  วจนกิจไพบูลย์  กรุงเทพมหานคร
 51. นางสาวประไพ  ฉัตรประภาชัย  กรุงเทพมหานคร
 52. นางสาวรัชนก  พรมนารี  อุดรธานี
 53. นายไววิวรรธน์  ปรางค์ธวัช  นนทบุรี
 54. นางสาวเกศวดี  กีรติเรืองรอง  อุตรดิตถ์
 55. นางสาวอุชุกร  สุวรรณประทีป  กรุงเทพมหานคร
 56. นางสาววชิราภรณ์  จันทร์ประเสริฐ  สระแก้ว
 57. นางสาวศิวาพร  ศิริกุล  นนทบุรี
 58. นางสาวจีรภา  บุญฤทธิ์ไชยศรี  พัทลุง
 59. นางมารียา  เทพสิทธา  กรุงเทพมหานคร
 60. นางสาวณัฐพร  งามแก้ว  กรุงเทพมหานคร
 61. นางสาวปรารถนา  บุบผาวัลย์  กรุงเทพมหานคร
 62. นางสาวลันตา  อุตมะโภคิน  กรุงเทพมหานคร
 63. นางสาวสุธารัตน์  สุริยะเกษ  กรุงเทพมหานคร
 64. นายนัฐวุฒิ  เลี่ยวไพโรจน์  กรุงเทพมหานคร
 65. นางสาวชลาลัย  บุญเกตุ  นครสวรรค์
 66. นางสาวขวัญกมล  วิบุลศิลป์  นนทบุรี
 67. นางสาวคัทลียา  โรจน์วัฒนะ  นนทบุรี
 68. นางสาวสุพรรณลักษณ์  แก้วอนุ  นครปฐม
 69. นายเปี่ยมวุฒิ  วุฒิวณิชย์  นนทบุรี
 70. นายวรภัทร  อธิรัตน์ปัญญา  กรุงเทพมหานคร
 71. นางสาวฑิตา  ตันคณิตเลิศ  กรุงเทพมหานคร
 72. นายณภัทร  โภคัย  ราชบุรี
 73. นายวัชระ  เนื่องสิกขาเพียร  นครปฐม
 74. นางสาวบุณยนุช  พรหมประพันธ์  สุพรรณบุรี
 75. นางสาววรวัลคุ์  ชาญสตบุตร  กรุงเทพมหานคร
 76. นางสาวกมลลักษณ์  บุญดิเรก  นนทบุรี
 77. นางสาวจีรนันท์  คิดจิตต์  กรุงเทพมหานคร
 78. นางสาวผุสนา  อิศราธรรม  กรุงเทพมหานคร
 79. นางสาวกนกกาญจน์  ดวงขวัญ  กรุงเทพมหานคร
 80. นางสาวรุจณิชา  ม่วงกล่ำ  นนทุบรี
 81. นางสาวศิริจันทร์  บิณศิรวานิช  กรุงเทพมหานคร
 82. นางสาวมณีรัตน์  ธำรงวิทวัสพงศ์  กรุงเทพมหานคร
 83. นายวโรดม  กานต์วัฒนกุล  กรุงเทพมหานคร
 84. นายสาวน้ำผึ้ง  มัสยวาณิช  กรุงเทพมหานคร
 85. นายวิวรรธน์  บางภูมิ  กรุงเทพมหานคร
 86. นายพูนทรัพย์  รวมเมฆ  สุพรรณบุรี
 87. นายอุดมวุฒิ  อุดมกิจอารี  กรุงเทพมหานคร
 88. นางสาวขวัญกมล  สาระธนะ  กรุงเทพมหานคร
 89. นางสาวณิชนารา  ลิ่มสุวรรณ  กรุงเทพมหานคร
 90. นางสาวกาญจนา  แสงอินทร์  กรุงเทพมหานคร
 91. นางสาวอธิพร  ศรประชุม  กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2559  (สนามใหญ่ 56 คน)

 1. นางสาวชุลีภรณ์  วิริยะวัฒนพร  ระยอง
 2. นายอาชวิน  ตงลิ้ม  อุทัยธานี
 3. นายสรวิศ  สุขเกื้อ  กรุงเทพมหานคร
 4. นางสาวปาริมา  คงสุจริต  ชลบุรี
 5. นางสาวพิชชา  กาญจนพายัพ  กรุงเทพมหานคร
 6. นายทิวา  สอนวงค์  กรุงเทพมหานคร
 7. นางสาวอชิรญา  ธนาภรณ์ไพบูลย์  กรุงเทพมหานคร
 8. นางสาวเหนือดินา  ตั้งเจริญกวีพล  สมุทรสาคร
 9. นายปัญญ์  จันทร์ลออ  กรุงเทพมหานคร
 10. นางวราภรณ์  เกษชุมพล  เชียงใหม่
 11. นายศุภฤิทธิ์  เตชะรัตนเดชา  สตูล
 12. นายปัญจศักดิ์  นาคะวิสุทธิ์  กระบี่
 13. นายวรเชษฐ์  อุตมะ  นนทบุรี
 14. นางสาวณัฐภัทร  วสุธาดา  กรุงเทพมหานคร
 15. นายบุญทัศน์  ยังน้อย  กรุงเทพมหานคร
 16. นางสาวธัญนุช  ราชรักษ์  นนทบุรี
 17. นางสาวอาภาภรณ์  รุ่งเรืองศุภรัตน์  กรุงเทพมหานคร
 18. นายมนตรี  ศรีสังข์  สุรินทร์
 19. นางสาวนงลักษณ์  วันฟั่น  ตาก
 20. นายปฐพี  ปาจารีย์วัฒน์  กรุงเทพมหานคร
 21. นางสาวธีมาพร  ทวีชัยทศพล  ราชบุรี
 22. นายศิรพงศ์  ขวัญแก้ว  กรุงเทพมหานคร
 23. นางสาวพรพิมล  วรรธนะหทัย  กรุงเทพมหานคร
 24. นายภาคภูมิ  ศุขอารีย์  กรุงเทพมหานคร
 25. นางสาววิภาวี  โจมพรม  นนทบุรี
 26. นางสาวฉัตรนภา  เหลืองประเสริฐ  กรุงเทพมหานคร
 27. นางสาวสรภัทร  สีระสาพร  กรุงเทพมหานคร
 28. นายวิทูร  กุลวานิช  กรุงเทพมหานคร
 29. นางสาวอัมภินันท์  กี่สกุล  กรุงเทพมหานคร
 30. นางสาวนฤมล  ธัญภัทรกุล  กรุงเทพมหานคร
 31. นายศุภราช  ภูมิพงศ์  กรุงเทพมหานคร
 32. นางสาวณัฐิยา  ศรศักดา  กรุงเทพมหานคร
 33. นายณฐกร  ต้องวัฒนา  กระบี่
 34. นางสาวรัชฎาวรรณ  เลิศรัตนะสกุล
 35. นางสาวสุรีพร  เบ็ญจวรรณ์  ราชบุรี
 36. นายธีรวัฒน์  โอษฐสัตย์  กรุงเทพมหานคร
 37. นายชานันท์  อุดมสิน  นนทบุรี
 38. นายปิยะ  วรรณวงค์  สงขลา
 39. นายกฤษฎา  โพธิสาขา  นนทบุรี
 40. นายประสงค์  นะมะพะทะ  ชลบุรี
 41. นางสาวปิยรัตน์  วงศ์งามขวัญ  กรุงเทพมหานคร
 42. นางสาวจุฬาลักษณ์  รัตนะจินดาวงศ์  กรุงเทพมหานคร
 43. นายพีรศักดิ์  อรรถพรรังษี  กรุงเทพมหานคร
 44. นายกิตติพงศ์  อินจันทร์  เพชรบูรณ์
 45. นายจันทร์ทิต  มูลดี  พิจิตร
 46. นายนที  เข็มทอง  นนทบุรี
 47. นายถิรคุณ  บูรณ์เจริญ  นนทบุรี
 48. นางสาววริศรา  สุรเดช  กำแพงเพชร
 49. นางสาววัลยา  พุ่มประสาท  ชลบุรี
 50. นางสาวพรชนก  งามพรสุขสวัสดิ์  กรุงเทพมหานคร
 51. นายวีระวัฒน์  ขุนไชยทัน  พัทลุง
 52. นางสาวพัชรินทร์  บุญศรี  กรุงเทพมหานคร
 53. นางสาวเอมอมรา  กฤษณะโลม  ชลบุรี
 54. นางสาววรงค์รัตน์  กังวานวงศ์ไพศาล  พิษณุโลก
 55. นายพลากร  แก้ววิชิต  นนทบุรี
 56. นางสาววราพร  พฤกษ์สรนันทน์  กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2558 (สนามจิ๋วและเล็ก 37 คน สนามใหญ่ 12 คน)

 1. นางสาวร่มบุญ  เตชะบุญประทาน  กรุงเทพมหานคร
 2. นายชนาวีร์  ภัทราดูลย์  กรุงเทพมหานคร
 3. นางสาววาทินี  เจริญวัฒนสุข  กรุงเทพมหานคร
 4. นางสาวจีราภา  ลีลาวัฒนชัย  กรุงเทพมหานคร
 5. ว่าที่ร้อยตำรวจตรีพิภากร์  เล็กบำรุง  กรุงเทพมหานคร
 6. นายปองพล  ประยงค์  นครราชสีมา
 7. นางสาวสิรพิชญ์  สินมา  กรุงเทพมหานคร
 8. นางสาวพิมพ์วสี  ใจสมุทร  กรุงเทพมหานคร
 9. นางสาวเบญจมาภรณ์  สมทวีศิลป์  กรุงเทพมหานคร
 10. นางสาวณภัทร  ปัญจพลพงศ์  ระยอง
 11. นายพัสสภูมิ  แป้นเพชร  กรุงเทพมหานคร
 12. นางสาวปการัฐ  เนติโพธิ์  กรุงเทพมหานคร
 13. นางสาววลีรัตน์  ตามครองชัย  กรุงเทพมหานคร
 14. นางสาวปสุตา  ตั้งวงษ์เลิศ  กรุงเทพมหานคร
 15. นายอริยวัฒน์  พันธุ์มณี  ปทุมธานี
 16. นางสาวฐิติมา  โพธิวิสุทธิ์วาที  กรุงเทพมหานคร
 17. นางสาวอรนารถ  สีประจิม  กรุงเทพมหานคร
 18. นางสาวปรีเนตร  เผ่าปรีชา  กรุงเทพมหานคร
 19. นางสาวนภสร  วิจักษณบดี  กรุงเทพมหานคร
 20. นางสาวศานตี  วงษ์ประภารัตน์  กรุงเทพมหานคร
 21. นางสาวนราพร  กฤษฎาพิพัฒน์  นนทบุรี
 22. นางสาววริษฐา  มงคลศิริ  กรุงเทพมหานคร
 23. นางสาวพัชยา  ทองปลอด  สุราษฎร์ธานี
 24. นางสาวอภิรัตน์  ไกรสิริเดช  กรุงเทพมหานคร
 25. นางสาวปภาวิรินท์  จีนสลุต  กรุงเทพมหานคร
 26. นางสาวอริสา  สุวรรณประดิษฐ์  ศรีสะเกษ
 27. นางสาวสิรินุช  โชติพันธุ์วิทยากุล  กรุงเทพมหานคร
 28. นายปัญญวัฒน์  สนใจ  กรุงเทพมหานคร
 29. นางสาวพรนภัส  คีระสมบูรณ์  กรุงเทพมหานคร
 30. นายชิงธง  วงศ์สุนพรัตน์  กรุงเทพมหานคร
 31. นางสาวลริชย์  ชวพงศ์  กรุงเทพมหานคร
 32. นางสาวกัญญาณัฐ  วุฒิพรวรกุล  กรุงเทพมหานคร
 33. นางสาวฐิติกร  สมจริงจงรัก  กรุงเทพมหานคร
 34. นายธนงศักดิ์  วิเศษรจนา  กรุงเทพมหานคร
 35. นางสาวพัณณภัสสร์  ธรรมพศุตม์  กรุงเทพมหานคร
 36. นางสาวปัทมาพร  ทนินซ้อน  กรุงเทพมหานคร
 37. นายณทัต  นพรัตน์  กรุงเทพมหานคร
 38. ร้อยตำรวจเอกณรัฐ  แก้วพิกุล  นครราชสีมา
 39. นางสาวภัสส์ศา  ตันติธนสิริกุล  สงขลา
 40. นายธีรดนย์  วงษ์จักร  กรุงเทพมหานคร
 41. นางสาวนภาอุษา  ทวีลาศ  ปัตตานี
 42. นางสาวสมจิตร  บุญสัน  นครศรีธรรมราช
 43. นางสาววีณา  อัครโชติกวนิชย์  กรุงเทพมหานคร
 44. นางสาวศิรประภา  โชติกมาศ  นนทบุรี
 45. นางสาวดวงหยก  บุญเลิศ  กรุงเทพมหานคร
 46. นายอดิศร  เสนาใหญ่  อุบลราชธานี
 47. นางสาวพิมพ์อร  พิรุณ  กรุงเทพมหานคร
 48. พันตำรวจตรีสันติ  ผิวทองคำ  กรุงเทพมหานคร
 49. นายโชต  อัศวลาภสกุล  นนทบุรี

ปี พ.ศ. 2557 (สนามใหญ่ 15 คน สนามเล็ก 19 คน)

1. นางสาวณัฐพร  นครอินทร์  กรุงเทพมหานคร  (สอบได้ที่ 1 สนามใหญ่)

2. นางสาววรางคณา  ยวนังกูร  กรุงเทพมหานคร

3. นางสาววรรณวิสาข์  สุทธิวารี  กรุงเทพมหานคร

4. นายภาณุพันธ์  รักวงษ์  กรุงเทพมหานคร

5. นางสาวอนุธิดา  นรมาตย์  กรุงเทพมหานคร

6. นายนิธิโรจน์  ประภารักษ์วรากูล  กรุงเทพมหานคร

7. นางสาวมินตรา  บัวทอง  กรุงเทพมหานคร

8. นางสาวนิรมล  จันทรคามิ  ชลบุรี

9. นางสาวกมลลักษณ์  หาญประสิทธิ์คำ  บุรีรัมย์

10. นางสาวณัฏฐกมล  ตรงจิตซื่อสกุล  กรุงเทพมหานคร

11. นางสาวภัทรียา  เทพขจร  ปทุมธานี

12. นายทศพล  พิทักษ์เนตินัย  กรุงเทพมหานคร

13. นายกฤษณพงศ์  ชาญวิรวงศ์  กรุงเทพมหานคร

14. พ.ต.ท. สุรพันธ์  สุวรรณประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร

15. นางสาวอภิรดี  สุธาสันติรักษ์  สุพรรณบุรี

16. นายสุธี  ศิริภานุมาศ  กรุงเทพมหานคร (สอบได้ที่ 1 สนามเล็ก)

17. นางสาวอรวดี  ลีวรรัตน์  นนทบุรี

18. นางสาวภคินี  ก่อคุณากร  กรุงเทพมหานคร

19. นายกฤชพล  คมสัตย์ธรรม  กรุงเทพมหานคร

20. นายธีรพงศ์  กิจชัยนุกูล  นนทบุรี

21. นางสาวบทม์รัตน์  ธำรงเวียงผึ้ง  กรุงเทพมหานคร

22. นายปวรรษ  กมลเสรีรัตน์  กรุงเทพมหานคร

23. นายเอกวัฒณ์  สุริยะวิจิตรวงศ์  กรุงเทพมหานคร

24. นางสาวหรรษา  สุขาภิวัฒน์  กรุงเทพมหานคร

25. นางสาวศิริกุล  งามพรสุขสวัสดิ์  กรุงเทพมหานคร

26. นางสาวนัชชา  เวทย์วิไล  กรุงเทพมหานคร

27. นางสาวดวงสมณฑ์  รอดประชา  กรุงเทพมหานคร

28. นางสาวอาณิสรา  เชื้อสังข์พันธ์  ปทุมธานี

29. นายครองชน  มนัสวานิช  กรุงเทพมหานคร

30. นายพงศกร  สุเรนทร์รังสิกุล  กรุงเทพมหานคร

31. นายอดิศักดิ์  เฉลิมเกียรติ  นครปฐม

32. นายจอมวิชญ์  จันทร์พรหมมา  นนทบุรี

33. นางสาวปัทมาวดี  สายแก้ว  สุรินทร์

34. นางสาวกมลชนก  กฐินะสมิต  กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2556 (สนามใหญ่ 3 คน)

1. นายณัฏฐ์เนศ  ปรัญชัยจิรากุล  สระบุรี

2. นางสาวพรรษมน  สิริกุลพัฒนสาร  อำนาจเจริญ

3. นิลุบล  ขัมภรัตน์  กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2555 (สนามเล็กและจิ๋ว 16 คน)

1. นางสาวพิชาณี  สำเภาเงิน  กรุงทพมหานคร

2. นางสาววรพัชรา  กอบพิพัฒน์  กรุงเทพมหานคร

3. นายวีรนิจ  ลิมปะถาวรพงศ์  กรุงเทพมหานคร

4. นางสาวประพาฬรัศมี  ประยูรหงษ์  กรุงเทพมหานคร

5. นางสาวอรกานต์  พิพัฒน์นรเศรษฐ์  กรุงเทพมหานคร

6. นางสาวอารยา  ธีรการุณวงศ์  กรุงเทพมหานคร

7. นางสาวนิชญา  ปราณีจิตต์  กรุงเทพมหานคร

8. นางสาววริษฐา  ปภังกร  กรุงเทพมหานคร

9. นางสาวมลวลิน  เกียรติธนะบำรุง  กรุงเทพมหานคร

10. นางสาวนรีนาถ  ทองบังบาน  สมุทรสงคราม

11. นางสาวพชรกาญจน์  เกษมชัยนันท์  กรุงเทพมหานคร

12. นางสาวปิยฤดี  สืบเพ็ชร  นนทบุรี

13. นายทัสสญุธุ์  กุลสิทธิ์ชัยญา  กรุงเทพมหานคร

14. นางสาวอรฤดี  เรืองรัตน์  กรุงเทพมหานคร

15. นางสาวเบญจวรรณ  ตั้งสถาพรพันธ์  กรุงเทพมหานคร

16. นางสาวสุธินี  อารีเจริญเลิศ  กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2554 (สนามใหญ่ 5 คน)

1. นายชลธี  วัฒนเวชวิจิตร  กรุงเทพมหานคร

2. นายนววิธ  มานะักุล  กรุงเทพมหานคร

3. นางสาวสมิตา  ต้นธีรวงศ์  กรุงเทพมหานคร

4. นายประชาชน  จินันทุยา  อุตรดิตถ์

5. พ.ต.ท. เศรษฐา  ขจร   นครนายก

ปี พ.ศ. 2553 (สนามใหญ่)

1. นางสาวปิติดา  ธรรมฤาชุ  กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2552 (10 คน)

1. นายดุสิต  ฉิมพันธุ์ทวีสุทธิ์  กรุงเทพมหานคร

2. นางสาวบวรวรรณ อินจำปา  กรุงเทพมหานคร

3. นายเกียรติศักดิ์ ภมรไมตรี  กรุงเทพมหานคร

4. นายอัตถสิทธิ์  อุสาหกิจ  กรุงเทพมหานคร

5. นางสาวพัชรินทร์ บรรเทา  กรุงเทพมหานคร

6. นายณัฐพงษ์  ตั้งสากล  กรุงเทพมหานคร

7. นายอัครณัฏฐ์ รัตนตรัยเจริญ  กรุงเทพมหานคร

8. นายเทพรักษ์ ชำนาญกิจ  พิจิตร

9. นางสาวปาริฉัตร รัตนากาญจน์  กรุงเทพมหานคร

10. นางสาวพรภัทร ลีลาเกรียงศักดิ์  กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2551 (สนามเล็ก 27 คน สนามใหญ่ 18 คน)

 สนามเล็ก
1 นางสาวตริตราเวสน์ โสธนะเสถียร กรุงเทพมหานคร
2 นางสาวตีรณันต์ ดุริยะสาย กรุงเทพมหานคร
3 นางสาวกัญญาณัฐ บางพาน กรุงเทพมหานคร
4 นางสาวจตุพร โค้วคาศัย นนทบุรี
5 นายวศิน เกศวพิทักษ์ กรุงเทพมหานคร
6 นายชัยวัฒน์ ธนวัฒนตระกูล กรุงเทพมหานคร
7 นางสาวอร ชวลิตนิธิกุล กรุงเทพมหานคร
8 นางสาวสิริพรรณ กองแก้ว ปทุมธานี
9 นางสาวทิพย์วรรณ ประสิทธิ์ล้ำค่า กรุงเทพมหานคร
10 นางสาวนภัทร์พร เจริญวัฒนาทองใบ กรุงเทพมหานคร
11 นายสุพจน์ คงธนโฆษิตกุล กรุงเทพมหานคร
12 นายโกเมน อินทรกำแหง กรุงเทพมหานคร
13 นางสาวศิรินทิพย์ ไทพาณิชย์ กำแพงเพชร
14 นายสุธี กิติทัศนาสรชัย กรุงเทพมหานคร
15 นายจุฑา จันทร์จารุวัฒน์ นครปฐม
16 นางสาวมานิกา สุริยมานพ นนทบุรี
17 นางสาวนภารัตน์ กิมทรง กรุงเทพมหานคร
18 นางสาววิภาพร พารักษา กรุงเทพมหานคร
19 นางสาวปิยวรรณ สุขทอง กรุงเทพมหานคร
20 นางสาวพาณิภัค ธนกิจไพบูลย์ กรุงเทพมหานคร
21 นายดำรง โอวรากร กรุงเทพมหานคร
22 นายองอาจ เทียนหิรัญ ปทุมธานี
23 นายณัฐพล จิรกอบสกุล กรุงเทพมหานคร
24 นางสาวกมลวัน จงสงวน กรุงเทพมหานคร
25 นางสาวณัฐ ฉัตรเล็ก นนทบุรี
26 นางสาวสุพิชณาย์ ศิริวัฒนา กรุงเทพมหานคร
27 นางช่อทิพย์ เครือเพ็ชร นนทบุรี

ผู้ช่วยผู้พิพากษา สนามใหญ่
28 นายชัยยุทธ์ ศุพุทธมงคล กรุงเทพมหานคร
29 นายณัษฐพงศ์ อินทสาแล กรุงเทพมหานคร
30 ร.ต.อ.เที่ยงธรรม แก้วรักษา กรุงเทพมหานคร
31 ร.อ.หญิง นฤมล รัตนไพศาล กรุงเทพมหานคร
32 นายปฏิกรณ์ ทองโคตร ขอนแก่น
33 นายมงคล พิมพ์ทรัพย์ อำนาจเจริญ
34 นายวันชัย วรนุชกุล กรุงเทพมหานคร
35 นางสาวสุวิมล จงสงวน กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2550 ( 10 คน)

ผู้ช่วยผู้พิพากษา สนามใหญ่
1 นายสุพิศ ชายเกตุ กรุงเทพมหานคร
2 นางสาวเพชรินทร์ฉัตร พูลศิลป์ กรุงเทพมหานคร
3 นางสาวชลีธร รื่นทิม นนทบุรี
4 นายพิทักษ์ ขำขนิษฐ นครราชสีมา
5 นางสาวนัฐนิกา แจ่มจันทร์ กรุงเทพมหานคร
6 นางสาวมนัสนันท์ สุวรรณศรีนนท์ กรุงเทพมหานคร
7 นายเกรียงไกร หวังสุจริตการ กรุงเทพมหานคร
8 นางสาวปวีณา เทียมเทศ กรุงเทพมหานคร
9 นายสุทธิณัฐ ไชยเจริญ กรุงเทพมหานคร
10 นางสาวภัชดาพร บุญสนิท กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2549 (สอบได้ 7 คน)

ผู้ช่วยผู้พิพากษา สนามเล็ก
1 นางสาววิริยา งามนิล ระยอง
2 นางสาวบุษรานี หงษาคำ กรุงเทพมหานคร
3 นางสาวบุญนิศากร เมฆฉาย กรุงเทพมหานคร
4 นางสาวเอมอร ตั้งสำเริงวงศ์ กรุงเทพมหานคร
5 นางสาวอรนิตย์ บุณยรัตนพันธุ์ กรุงเทพมหานคร
6 นางสาวนันทิภา โห้ยุขัน กรุงเทพมหานคร
7 นางสาวปราณี รุ่งอภิญญา นนทบุรี

กราบขออภัยหากระบุชื่อผู้สอบได้ผิดหลงเพราะการตรวจสอบผิดพลาดหรือพิมพ์ผิดไป ทางสำนักติวขอน้อมรับและแก้ไขให้ทันที

โฆษณา
 
%d bloggers like this: